Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd?

Data aktualizacji: 12.02.2024
30.11.2022
30.11.2022

Upadłość konsumencka pomaga osobom, które nie są w stanie spłacać swoich długów. Sąd w trakcie postępowania umarza część lub całość zobowiązań, dzięki czemu upadły może zyskać całkowite oddłużenie i odbudować swoje finanse. Żeby jednak sąd ogłosił upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić określone warunki, które bada sąd. Dowiedz się więc, co sprawdza sąd na różnych etapach postępowania upadłościowego.

 • Sąd sprawdza, czy o upadłość konsumencką ubiega się osoba fizyczna i jest niewypłacalna.
 • Sąd podczas zatwierdzania planu spłaty sprawdza, czy niewypłacalność powstała z winy dłużnika.
 • Upadłość konsumencka kancelaria – uniknij błędów formalnych i szybciej uwolnij się od długów 

O czym pamiętać podczas składania wniosku o ogłoszenie upadłości

Pierwszym krokiem, żeby ogłosić upadłość konsumencką, jest złożenie wniosku. Sąd przyjmie jedynie wniosek wypełniony na specjalnym formularzu. Formularz ten możesz pobrać ze strony gov.pl. Za złożenie wniosku o upadłość konsumencką trzeba uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Jeśli podczas postępowania korzystasz z pełnomocnika, musisz także wnieść dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Do wniosku dołącz potwierdzenie wpłaty – z kasy lub wydruk pobrany online z banku.

Warunkiem przyjęcia wniosku o upadłość jest także złożenie go w odpowiednim sądzie. Wniosek o upadłość trzeba skierować do Sądu Upadłościowego w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

Pamiętaj także, że wniosek o upadłość w polskim sądzie może złożyć tylko osoba, która na stałe mieszka i pracuje w Polsce lub posiada w Polsce majątek.

Upadłość konsumencka co sprawdza sąd we wniosku?

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest ważnym etapem postępowania upadłościowego. To na jego podstawie sąd stwierdza, czy zostały spełnione warunki, żeby ogłosić upadłość. Zgodnie z prawem upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która:

 • Jest osobą fizyczną, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Jest osobą niewypłacalną, czyli nie jest w stanie spłacać zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Dlatego sąd przede wszystkim sprawdzi:

 1. Czy jesteś zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców.
  Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, musisz przed złożeniem wniosku o upadłość wykreślić ją z CEiDG.
 2. Jak wygląda stan Twojego zadłużenia.
  We wniosku musisz wskazać wszystkich wierzycieli – kim są, jak jest wysokość zadłużenia oraz jaki jest termin zapłaty. Wymień także wszystkie zabezpieczenia ustanowione na Twoim majątku (hipoteki, zastawy).
 3. Jak wygląda Twoja sytuacja finansowa.
  We wniosku wykaż wszystkie składniki swojego majątku wraz z szacunkową wyceną. Sąd sprawdzi, jakie przychody osiągasz i ile osób pozostaje na Twoim utrzymaniu.

może cię zainteresować także:

O co pyta sąd podczas rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Rozprawa podczas postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości jest niejawna. Nie musisz być obecny w Sądzie. Jeśli dokumentacja we wniosku będzie budziła wątpliwości sądu, przeprowadzi on postępowanie dowodowe.

Podczas tego postępowania sąd gromadzi dodatkowe informacje i prosi wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia.

Warto podkreślić, że na tym etapie ogłoszenia upadłości sąd nie sprawdza, czy przyczyniłeś się do własnego bankructwa. Ważne jest tylko to, że nie możesz spłacić zobowiązań. Jeśli sąd rozpatrzy pozytywnie wniosek, wyda postanowienie o upadłości konsumenckiej.

Co sprawdza syndyk podczas właściwego postępowania upadłościowego

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe. Prowadzi je syndyk. Jego zadaniem jest licytacja masy upadłościowej tak, żeby w jak największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Dlatego syndyk:

 • Sprawdza, czy zostały zgromadzone wszystkie roszczenia wierzycieli.
 • Rozpatruje dodatkowe wnioski, jakie złożyli wierzyciele na tym etapie. (Mogą to zrobić do 30 dni od ogłoszenia upadłości).
 • Sporządza ostateczną listę wierzytelności, którą przekazuje sądowi.

Syndyk podczas swojej pracy pozostaje w ścisłym kontakcie z dłużnikiem. Zwłaszcza w zakresie ustalenia składników masy upadłościowej. Syndyk włącza w nią nie tylko majątek upadłego, ale także wynagrodzenie z umowy o pracę. 

Do 30 dni od ogłoszenia upadłości syndyk sporządza spis inwentarza. Następnie szacuje jego wartość oraz przedstawia plan likwidacji masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka – projekt planu spłaty wierzycieli

Syndyk sprawdza także, jak rozdzielić między wierzycieli środki uzyskane z licytacji. Jeśli środki nie mogą zaspokoić wszystkich roszczeń, syndyk proponuje plan spłaty długów. Bierze tu pod uwagę możliwości finansowe dłużnika (np. to czy uzyskuje on stały dochód). Następnie syndyk przekazuje projekt planu spłaty sądowi. 

Może się zdarzyć, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, jaki można zlicytować. Wtedy syndyk pomija ten etap i od razu opracowuje projekt planu spłaty zobowiązań. 

Upadłość konsumencka ostatnia rozprawa – zatwierdzenie planu spłaty 

Postępowanie upadłościowe kończy się, kiedy sąd zatwierdza plan spłaty długów. W tym momencie sąd sprawdza, czy:

 • Stan niewypłacalności powstał z przyczyn niezależnych od dłużnika. Może to być np. długotrwała choroba, utrata pracy czy nieuczciwe działania innych osób.
 • Stan niewypłacalności powstał z winy dłużnika lub przez rażące niedbalstwo. Może to być zaciąganie nieuzasadnionych kredytów czy rozrzutny tryb życia.

Od werdyktu sądu zależy, jak długo upadły będzie musiał spłacać swoje długi.

Jeżeli dłużnik nie jest winny bankructwa, sąd zatwierdzi plan spłaty na maksymalnie 36 miesięcy. W przypadku umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności plan spłaty może zostać wydłużony nawet do 7 lat. Jednak nie może być krótszy niż 3 lata. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a umorzenie długów

Podczas postępowania o upadłość konsumencką sąd może także całkowicie umorzyć długi. Sąd sprawdza wtedy, czy dłużnik ma możliwość zrealizować plan spłaty długów. Umorzenie długów zyskają osoby, które nie dysponują żadnym majątkiem, a ich sytuacja życiowa nie pozwala uzyskać środków na spłatę zadłużenia.

Sąd może także umorzyć długi warunkowo. Dzieje się tak, gdy sąd uzna, że sytuacja życiowa upadłego może się zmienić i będzie on w stanie spłacić zadłużenie.  Wtedy do 5 lat wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty. Po 5 latach upadły uzyskuje całkowite umorzenie długów.

Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd na etapie realizacji planu spłaty?

Upadły przez cały ten okres planu spłaty pozostaje od kontrolą sądu. Raz w roku upadły musi przedstawić sądowi sprawozdanie, które zawiera:

 • osiągnięte przychody,
 • spłacone kwoty,
 • nabyte składniki majątku.

Gdy upadły zrealizuje plan spłaty, sąd stwierdza wykonania planu spłaty wierzycieli. Wtedy upały uzyskuje pełne oddłużenie.

Pamiętaj, że nawet już podczas realizacji planu spłaty, sąd może umorzyć postępowanie o upadłość konsumencką. Stanie się tak, gdy upadły nie spłaca długów zgodnie z harmonogram.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co jeszcze sprawdza sąd

Sąd sprawdzi także, czy do 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości toczyło się już postępowania upadłościowe w stosunku do wnioskodawcy. I czy w tym postępowaniu umorzono całość lub część jego zobowiązań. Jeśli tak się stało, sąd odmówi oddłużenia. Chyba że przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności podyktowane względami humanitarnymi. 

Trzeba pamiętać, że sąd na każdym etapie upadłości konsumenckiej bada, czy podane przez wnioskodawcę informacje są prawdziwe. Jeśli sąd uzna, że dłużnik świadomie podaje błędne informacje, odrzuci wniosek o upadłość konsumencką. 

Upadłość konsumencka – skorzystaj ze wsparcia

Upadłość konsumencka to złożone postępowanie. Sąd i syndyk sprawdzają podczas niego wiele aspektów związanych z Twoją sytuacją finansową. Dlatego skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uzyskać oddłużenie.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co sprawdza sąd przy weryfikacji wniosku o upadłość konsumencką?

Sąd weryfikuje czy widniejesz w rejestrze przedsiębiorców; sprawdza jak kształtuje się stan Twojego zadłużenia, oraz jaka jest Twoja sytuacja finansowa.

Czy sąd może odmówić upadłości konsumenckiej?

Tak sąd może odmówić upadłości konsumenckiej. Dzieję się tak np. w przypadku gdy sąd uzna, że upadły już na etapie zaciągania zobowiązań wiedział że nie będzie ich spłacał.