Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka a alimenty – co dzieje się z alimentami po jej ogłoszeniu?

Data aktualizacji: 12.02.2024
10.08.2022
10.08.2022

Upadłość konsumencka prowadzi do całkowitego oddłużenia osoby, która nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Część długów (a nawet całość!) może w toku postępowania ulec umorzeniu. Czy dotyczy to także zaległości alimentacyjnych wobec dziecka, małżonka lub rodziców? Kto opłaca bieżące alimenty w trakcie postępowania upadłościowego – upadły czy syndyk? Jak wygląda spłata alimentów po ogłoszeniu upadłości? Przejrzyjmy się bliżej tematowi: upadłość konsumencka a alimenty.

 • Alimenty nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.
 • Żeby zaległe alimenty zostały spłacone po ogłoszeniu upadłości, uprawniony musi zgłosić swoje roszczenia w toku postępowania.
 • Po ogłoszeniu upadłości spłatą bieżących alimentów zajmuje się syndyk.
 • Syndyk spłaca alimenty maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • Po ogłoszeniu upadłości upadły nadal pozostaje stroną w sprawach o alimenty. 
 • Jeśli syndyk nie jest w stanie spłacić zaległych alimentów, uprawniony ich dochodzić w toku postępowania egzekucyjnego.

Upadłość a umorzenie zaległości alimentacyjnych

Postępowanie upadłościowe ma na celu całkowite oddłużenie upadłego. Jednak nie wszystkie wierzytelności mogą zostać umorzone. Zgodnie z art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego nie podlegają umorzeniu:

 • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania,
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia.

Prawo upadłościowe wyraźnie więc określa, że zaległych alimentów nie można umorzyć. Nawet jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką, upały nadal będzie musiał uregulować całe alimenty. 

Upadłość konsumencka a alimenty – zgłoszenie wierzytelności

Zaległe alimenty mogą wejść w spis wierzytelności, jaki sporządza syndyk podczas postępowania upadłościowego. Jednak roszczenia trzeba zgłosić sędziemu-komisarzowi lub syndykowi. Może to zrobić:

 • osoba, na rzecz której zostały zasądzone alimenty (np. żona lub mąż czy rodzic upadłego),
 • osoba, która jest przedstawicielem ustawowym uprawnionego (w przypadku małoletniego dziecka).

Trzeba podkreślić, że roszczenia z tytułu zaległych alimentów nie wchodzą w spis wierzytelności „z automatu”. Zgłoszenie alimentów jest jedyną drogą, aby odzyskać należne świadczenia w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka a alimenty u komornika

Co dzieje się z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu zaległych alimentów po ogłoszeniu upadłości?

Zgodnie z prawem ogłoszenie upadłości konsumenckiej kończy wszystkie trwające egzekucje komornicze. Majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłościowej, którą zarządza syndyk. To syndyk zaspokaja roszczenia wierzycieli zgodnie z ustalonym przez sąd planem spłaty.

Inni czytali również: 

Zaległe alimenty a spłata wierzytelności

Zaległe alimenty zaliczają się zgodnie z Prawem upadłościowym do pierwszej kategorii wierzytelności (art. 342 ust. 1 pkt 1). Syndyk po licytacji majątku powinien uregulować zaległe alimenty jako pierwsze.

Jednak pierwszeństwo przed alimentami mają:

 • koszty prowadzenia postępowania,
 • alimenty, które powstały od momentu ogłoszenia upadłości (alimenty bieżące).

Moment spłaty wierzycieli zależy od tego, ile trwa całe postępowanie upadłościowe.

Ogłoszenie upadłości a sprawy o zapłatę alimentów

Czy po ogłoszeniu upadłości można domagać się przed sądem zapłaty od upadłego należnych alimentów? Tak. Niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego alimenty nie wygasają i można ich dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z prawem po ogłoszeniu upadłości stroną postępowania dotyczącego masy upadłości jest syndyk. 

Jednak zapis ten nie dotyczy spraw o należne alimenty. Tu stroną nadal pozostaje upadły. Nawet po ogłoszeniu upadłości można złożyć przeciw niemu pozew o zapłatę alimentów. Upadły także może wnieść pozew do sądu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Upadłość konsumencka – spłata bieżących alimentów

Oczywiście po ogłoszeniu upadłości nie ustaje obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że upadły nadal musi regulować zobowiązania na bieżąco. Jednak upadły traci prawo do rozporządzania swoim majątkiem.  Środki finansowe na rzecz alimentów zabezpiecza syndyk i to on wypłaca alimenty uprawnionej osobie.

Syndyk będzie regulował alimenty tak długo, jak długo zarządza majątkiem. Jest tak do czasu zatwierdzenia przez sąd planu spłaty zadłużenia lub umorzenia długów.

Syndyk reguluje bieżące alimenty z:

 • likwidacji masy upadłościowej,
 • wynagrodzenia upadłego, ale tylko do kwoty, którą zgodnie z prawem może zająć.

Co w przypadku, gdy po ogłoszeniu upadłości środki nie pozwalają na opłacenie alimentów? Niestety nie mogą być one pokryte ze Skarbu Państwa tak jak w przypadku kosztów postępowania. Uprawniony do alimentów może więc złożyć w tej sprawie pozew o postępowanie egzekucyjne.

Dowiedz się więcej: 

Upadłość konsumencka a wysokość alimentów

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa na wysokość bieżących alimentów? Z zasady alimenty po ogłoszeniu upadłości powinny być wypłacane w takiej samej wysokości. Jednak ich wysokość nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w danym momencie.

Nawet jeśli sąd przyznał wyższą kwotę alimentów, uprawniony otrzyma alimenty jedynie do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jest tak, bo syndyk musi zabezpieczyć środki także na pokrycie roszczeń innych wierzycieli.

Upadłość konsumencka a sprawy o zmianę wysokości alimentów

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można złożyć w sądzie sprawę o zmianę wysokości alimentów? Jak najbardziej tak.

Uprawniony do otrzymywania alimentów może złożyć wniosek o podwyższenie alimentów. Dzieje się tak, gdy sytuacja upadłego uległa poprawie i jest on w stanie regulować wyższe świadczenia. Tu także stroną jest sam upadły, a nie syndyk.

Po ogłoszeniu upadłości można złożyć do sądu pozew o obniżenie alimentów. Ale tylko jeśli sytuacja materialna drastycznie się pogorszyła.

Stroną w sprawie o zmianę wysokości alimentów po ogłoszeniu upadłości może być również syndyk. Zgodnie art. 144 ust. 4 Prawa upadłościowego syndyk może wnieść o zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Upadłość a alimenty – pomoc prawnika

Alimenty to dość skomplikowany problem w ramach upadłości konsumenckiej. Myślisz o upadłości konsumenckiej, a płacisz alimenty? Skorzystaj ze wsparcia doświadczonej kancelarii i pozbądź się długów na jak najlepszych warunkach.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

Czy jak ogłoszę upadłość konsumencką to mogę liczyć na umorzenie długu alimentacyjnego?

Nie. Prawo upadłościowe wyraźnie wskazuje, że zaległości alimentacyjne nie podlegają umorzeniu. Zatem gdy ogłosisz upadłość konsumencką nadal będziesz musiał(a) zapłacić całą kwotę zaległych alimentów.

Czy syndyk zabiera alimenty?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zabezpiecza pieniądze przeznaczone na regulowanie alimentów, następnie wypłaca je osobie uprawnionej.