Zdjęcie główne wpisu

Konsumenckie postępowanie upadłościowe – dowiedz się, jak przebiega upadłość krok po kroku

Data aktualizacji: 12.02.2024
24.06.2022
24.06.2022

Gdy nie dajemy rady spłacać długów, może nas uratować konsumenckie postępowanie upadłościowe. Wiele osób obawia się, że jest to trudne. Faktycznie – cała procedura składa się z wielu czynności. Dlatego warto prześledzić całą procedurę. Dzięki temu lepiej można przygotować się na poszczególne etapy postępowania.

 • Konsumenckie postępowanie upadłościowe składa się z 3 etapów: postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, właściwego postępowania upadłościowego oraz zatwierdzenia przez sąd planu spłaty lub umorzenia zadłużenia.
 • W postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości sąd przyjmuje wniosek o upadłość lub go odrzuca.
 • Syndyk sporządza listę wierzytelności, likwiduje masę upadłościową oraz proponuje sądowi plan spłaty wierzycieli.
 • Postępowanie kończy zatwierdzenie przez sąd planu spłaty lub umorzenie (umorzenie warunkowe) bez planu spłaty.
 • Kancelaria upadłościowa – upadłość konsumencka krok po kroku z prawnikiem

Upadłość konsumencka krok po kroku – na czym polega ogłoszenie upadłości

Upadłość osoby fizycznej to specjalna procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym ogłoszenie bankructwa i uzyskanie całkowitego oddłużenia.

O upadłość może się starać każdy, kto:

 • Nie prowadzi działalności gospodarczej (z wyjątkiem jednoosobowych działalności gospodarczych).
 • Jest niewypłacalny – nie jest w stanie regulować zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Warunkiem uzyskania upadłości jest też to, że upadły na stałe zamieszkuje i zarobkuje w Polsce. Jeśli więc przebywasz lub pracujesz poza Polską, sprawdź, czy możesz starać się tu o upadłość.

Jak wygląda przebieg postępowania upadłościowego – etapy

Procedura upadłości konsumenckiej składa się z 3 głównych etapów:

 1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, w którym sąd ogłasza upadłość.
 2. Właściwe postępowanie z udziałem syndyka. Syndyk ustala listę wierzycieli, likwiduje majątek upadłego oraz przygotowuje projekt planu spłaty wierzycieli lub umorzenia długów.
 3. Zatwierdzenie przez sąd planu spłaty lub umorzenie zadłużenia bez planu spłaty (lub umorzenie warunkowe).

Gdy upadły zrealizuje plan spłaty lub uzyska całkowite umorzenie długów, pozbywa się wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli.

Jak dokładnie przebiegają poszczególne etapy upadłości konsumenckiej?

1.   Złożenie wniosku o upadłość

Pierwszym krokiem do uzyskania upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki składa upadły. Wniosku nie może złożyć wierzyciel konsumenta.

Wniosek upadłościowy należy wypełnić na formularzu. Składa się go w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Od grudnia 2021 r. postępowanie o upadłość toczy się poprzez system elektroniczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Warto podkreślić, że ustawa o Prawie Upadłościowym nie określa przeszkód w złożeniu wniosku. Wniosek o upadłość mogą złożyć więc także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy.

2.    Rozpatrzenie wniosku przez sąd

Gdy wniosek zostanie przyjęty, sąd rozpatruje, czy wnioskodawca spełnia warunki, aby ogłosić w jego sprawie upadłość. I tu możliwe są 2 scenariusze:

 • Sąd może odrzucić lub oddalić wniosek, co zamyka wnioskodawcy drogę do uzyskania upadłości konsumenckiej.
 • Sąd może zatwierdzić wniosek i ogłosić upadłość wnioskodawcy.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostaje podane do publicznej wiadomości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

3.    Sporządzenie listy wierzytelności

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd rozpoczyna się etap właściwego postępowania upadłościowego. Sprawa zostaje przekazana syndykowi, który gromadzi informacje o finansach upadłego. Potem  sporządza ostateczną listę wierzytelności.

Na tym etapie każdy z wierzycieli upadłego ma prawo zgłosić syndykowi swoje roszczenie. Może to zrobić  do 30 dni od ogłoszenia upadłości. Wierzyciel musi zgłosić się do syndyka, zanim ten złoży do sądu projekt planu spłaty zadłużenia. Potem wierzyciel nie może domagać się już zaspokojenia swoich roszczeń.

Syndyk przekazuje listę wierzytelności sądowi. Lista wierzytelności zostaje także ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warto dodać, że po ogłoszeniu listy wierzytelności prawo daje wierzycielom 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu wobec zakresu wierzytelności lub wobec odmowy uznania wierzytelności. Sprzeciw taki rozstrzyga sędzia-komisarz, który ostatecznie zatwierdza listę wierzytelności.

4.    Likwidacja masy upadłościowej

Podczas postępowania właściwego cały majątek dłużnika staje się masą upadłościową. Zostanie ona przeznaczona na:

 • spłatę wierzycieli,
 • pokrycie kosztów postępowania.

Do masy upadłościowej włączone zostanie także wynagrodzenie, jakie otrzymuje dłużnik z umowy o pracę.

Zarząd nad masą upadłościową sprawuje syndyk. Do 30 dni od ogłoszenia upadłości syndyk:

 • sporządza spis inwentarza,
 • szacuje wartość inwentarza,
 • przedstawia plan likwidacji masy upadłościowej.

Trzeba pamiętać, że syndyk działa w tym zakresie zgodnie z przepisami, które chronią upadłego. Syndyk nie może włączyć do masy m.in. przedmiotów codziennego użytku i przedmiotów niezbędnych do pracy. Musi także pozostawić z wynagrodzenia kwotę wolną. Ma ona wystarczyć a na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych upadłego i jego rodziny (np. wynajem mieszkania).

5.    Plan spłaty wierzycieli

W następnym kroku syndyk sporządza plan spłaty wierzycieli i przedstawia go sądowi. Plan spłaty zawiera informację:

 • Jak zlicytowana masa upadłości zostanie rozdzielona pomiędzy wierzycieli.
 • Jak długo upadły będzie spłacał zobowiązania, które nie zostały zaspokojenie z majątku upadłego.

Plan spłaty wierzycieli zgodnie z przepisami może wynieść od roku do maksymalnie 3 lat. Jednak gdy upadły przyczynił się do niewypłacalności, sąd może wydłużyć spłatę do maksymalnie 7 lat.

Kiedy kończy się postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ostateczną decyzję o zakończeniu postępowania podejmuje sąd. Najczęściej przychyla się on do planu spłat opracowanego przez syndyka.

Gdy sąd zatwierdza plan spłaty zadłużenia, postępowanie się kończy. Upadły może znów zarządzać swoim majątkiem i jest zobowiązany do realizacji planu spłaty.

Przez cały ten okres sąd kontroluje, czy dłużnik realizuje plan spłaty. Dlatego raz w roku upadły musi przedstawić sądowi sprawozdanie, które zawiera:

 • osiągnięte przychody,
 • spłacone kwoty,
 • nabyte składniki majątku.

Gdy upadły zrealizuje plan spłaty, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli. Oznacza to pełne oddłużenie. Od tej pory wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostają umorzone. Nawet te, które nie zostały zgłoszone w toku postępowania.

Upadłość konsumencka – umorzenie długów bez planu spłaty

W szczególnych przypadkach sąd może całkowicie umorzyć zadłużenie bez planu spłaty. Dzieje się tak, gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, z którego mógłby spłacić wierzycieli.  Jego sytuacja życiowa nie pozwala także na pozyskanie środków na realizację planu spłaty. Takimi przyczynami mogą być np. zaawansowany wiek lub trwałe kalectwo.

Sąd może także umorzyć długi warunkowo. Jeśli sytuacja życiowa upadłego się zmieni, wierzyciel może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty. Po 5 latach upadły uzyskuje całkowite umorzenie długów.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – skorzystaj ze wsparcia

Teraz już wiesz, z jakich etapów składa się procedura upadłości konsumenckiej . Możesz wykonać pierwszy krok i złożyć wniosek. Jednak nie musisz działać w pojedynkę. Doświadczony prawnik poprowadzi Cię krok po kroku i zabezpieczy Twoje interesy.

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz pomocy w oddłużeniu.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak przebiega sprawa o upadłość konsumencką?

Procedura upadłości konsumenckiej dzieli się na 3 etapy. Etap pierwszy to postępowanie na którym sąd ogłasza upadłość Etap drugi to właściwe postępowanie upadłościowe gdzie ustala się listę wierzycieli, syndyk likwiduje majątek upadłego. Na tym etapie przygotowywany jest także plan spłaty lub decyzja o umorzeniu długów. Etap trzeci na którym zachodzi zatwierdzenie przez sąd planu spłaty lub umorzenia długów.

Jak długo trwa uprawomocnienie planu spłaty?

Plan spłaty wierzycieli uprawomocnia się po 7 dniach od dnia wydania orzeczenia.