Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka jednego z małżonków – co dzieje się z majątkiem małżonka, gdy ogłosimy upadłość?

Data aktualizacji: 12.02.2024
25.03.2022
25.03.2022

Tkwisz w spirali długów i mimo wysiłków nie jesteś w stanie odbudować finansowej stabilności? Twoją szansą jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które pozwoli Ci uzyskać całkowite oddłużenie. Jednak upadłość konsumencka jednego z małżonków zmienia także sytuację majątkową drugiego. Dowiedz się, jak ogłoszenie upadłości wpływa na sytuację męża lub żony. Co zrobić, aby było to dla drugiej strony jak najmniej odczuwalne?

 • Po ogłoszeniu upadłości majątek obydwojga małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej.
 • Jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, likwidacji ulega jedynie majątek małżonka, który złożył wniosek o upadłość.
 • Małżonek upadłego może podczas postępowania upadłościowego dochodzić przysługujących mu należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.
 • Podczas postępowania upadłościowego jednego z małżonków nieruchomość, na której ciąży kredyt hipoteczny, jest licytowana, aby spłacić roszczenia banku.

Upadłość konsumencka skutki dla małżonka

Po ogłoszeniu upadłości upadły traci swój majątek. Jego składniki wchodzą do masy upadłościowej, która zostaje przeznaczona na spłatę roszczeń wierzycieli. Czy majątek małżonka także wejdzie do masy upadłościowej?

Najczęściej małżonek upadłego także jest prawnie odpowiedzialny za długi – jest współkredytobiorą lub poręczycielem. W takiej sytuacji obydwoje małżonków może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zwrócić się do sądu z prośba, aby ich sprawy rozpatrywać łącznie. Wtedy całość ich majątku wejdzie w skład jednej masy upadłościowej.

A co w przypadku, gdy tylko jeden z małżonków jest niewypłacalny? Czy wtedy ogłoszenie upadłości spowoduje także utratę dorobku drugiej strony? To zależy od tego, jaka relacja majątkowa łączy małżonków w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości – wspólność majątkowa małżonków

Jeśli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, skutki upadłości konsumenckiej dotykają w takim samym stopniu obydwu małżonków. Do masy upadłościowej zostanie włączona również ta część majątku, jaką wypracował mąż lub żona upadłego. Mówiąc inaczej – upadłość konsumencka jednego z małżonków powoduje także upadłość drugiego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a rozdzielność majątkowa małżonków

Inaczej wygląda sprawa w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków. Jeśli w chwili ogłoszenia upadłości mają ustanowioną rozdzielność, skutki upadłości dotykają wyłącznie upadłego. Majątek żony lub męża nie wchodzi w skład masy upadłościowej.

Dzięki rozdzielności majątkowej można więc uratować część majątku, która należy do małżonka upadłego. Trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy – aby sąd uznał rozdzielność majątkową małżonków, wniosek o rozdzielność majątkową musiał zostać złożony na co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem upadłości.

Jeśli rozdzielność trwa krócej, w skład masy upadłościowej zostanie wciągnięty nawet ten majątek, który został wypracowany przez współmałżonka po ogłoszeniu rozdzielności.

Jak upadłość zmienia zależność majątkową małżonków?

Jeśli małżonków łączy wspólność majątkowa, to po ogłoszeniu upadłości z mocy prawa zostaje wprowadzona rozdzielność. Od tego momentu każdy z małżonków dysponuje odrębnym majątkiem.

Rozdzielność majątkowa trwa aż do chwili, gdy postępowanie upadłościowe się zakończy, a upadły zyska oddłużenie. Wtedy u małżonków ponownie obowiązuje wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą także zdecydować o pozostaniu przy rozdzielności majątkowej, ale wymagane jest wtedy podpisanie nowej intercyzy.

Upadłość konsumencka – jak ochronić majątek małżonka?

Choć majątek w podstępowaniu upadłościowym jest przejmowany przez syndyka, to warto wiedzieć, że nie dotyczy to 100% rzeczy, jakie posiada małżeństwo. Prawo chroni część majątku małżonka przed włączeniem do masy upadłościowej. Czego nie może przejąć syndyk?

Kwota wolna z wynagrodzenia małżonka

Syndyk musi pozostawić z pensji małżonka, który jest w upadłości kwotę, która wystarczy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny. Zalicza się do nich:

 • wynajem mieszkania,
 • opłaty za media,
 • wyżywienie,
 • dojazdy do pracy,
 • opłaty za przedszkole itp.

Niezbędne sprzęty domowe

Do masy upadłościowej nie wliczają się sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania małżeństwa np.:

 • pralka,
 • lodówka,
 • drobny sprzęt AGD.

Rzeczy związane z pracą zawodową

Ochronie podlegają także sprzęty, których małżonek upadłego używa, aby wykonywać swoją pracę zawodową np.:

 • sprzęt elektroniczny,
 • samochód dostawczy;
 • maszyny rolnicze.

Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie sprzętów, które małżonek upadłego zakupił co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem upadłości.

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny

Co dzieje się z kredytem hipotecznym w trakcie postępowania upadłościowego? Zazwyczaj kredyt ciąży na obydwojgu małżonkach, którzy stają się niewypłacalni. Dlatego w takiej sytuacji oboje powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli upadłość zostanie ogłoszona tylko wobec jednego z małżonków, spłata hipoteki obciąży w całości drugiego ze współmałżonków.

Podczas likwidacji masy upadłościowej syndyk sprzeda nieruchomość. Z uzyskanych środków spłaci zadłużenie wynikające z umowy kredytowej z bankiem.

Cześć środków zostanie także zabezpieczona na rzecz upadłego i jego rodziny. Syndyk przekaże im kwotę, która wystarczy na wynajem mieszkania przez maksymalnie 24 miesiące.

Upadłość jednego z małżonków – czy można odzyskać majątek?

Współmałżonek upadłego ma szansę, aby odzyskać część majątku. Może dochodzić podczas postępowania upadłościowego przysługujących mu należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Zazwyczaj jest to 50% wartości majątku.

Takie roszczenie trzeba zgłosić w sposób oficjalny zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. Wtedy współmałżonek upadłego staje się jednym z jego wierzycieli. Po likwidacji masy upadłościowej część środków zostaje przeznaczona na spłatę współmałżonka. Dzięki czemu odzyskuje on swój majątek.

Możliwy jest jednak także inny scenariusz. Sąd upadłościowy może umorzyć wierzytelności upadłego, a więc także tę, jaką wniósł jego małżonek.

Upadłość jednego z małżonków – z prawnikiem łatwiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonka z jednej strony oferuje całkowite oddłużenie. Z drugiej pojawia się obawa, że konsekwencje upadłości będą bardzo bolesne dla współmałżonka. Dlatego warto sięgnąć po wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej, aby uzyskać jak najlepsze warunki oddłużenia.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakiej części majątku małżonka nie może przejąć syndyk?

Syndyk nie może przejęć: całości wynagrodzenia za pracę małżonków - musi pozostawić kwotę, która służy do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych rodziny; niezbędnych sprzętów domowych; sprzętów wykorzystywanych do pracy zawodowej zakupionych przynajmniej na 2 lata przed ogłoszeniem upadłości.

Upadłość konsumencka a dochody małżonka - co warto wiedzieć?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków zachodzi rozdzielność majątkowa. Także upadłość jednego małżonka nie ma wpływu na dochody z pracy drugiego.

Jaki ma wpływ upadłość konsumencka byłego małżonka?

Jeżeli po rozwodzie lub w jego trakcie dokonany został podział majątku i sprawy finansowe zostały uregulowane między byłymi małżonkami to nie Upadłość Konsumencka jednego z nich nie ma wpływu na drugiego.